Załącznik 2c

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO/UE L119/1 z 04.05.2016/ informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest:

Dom Opieki Aktywny Senior, Pośrednik 10, 62-840 Koźminek, reprezentowany przez Dyrektor Anetę Świątkiewicz będący własnością FLOWERS-MED., Małgorzata Świątkiewicz, Piotr Skóra s.c. 43-200 Bielsko- Biała, ul. Pokoju 48a/2, NIP: 5472175407, REGON: 366859747, tel. 694 359 921

 1. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@domopiekiaktywnysenior.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora.
 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail iod@domopiekiaktywnysenior.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora.
 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu:

1) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust.1 lit. c) RODO),

2) wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej  (art. 9 ust. 2 lit b) RODO),

3) realizacji celu w jakim Pani/Pan wyraziła/wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) lub wyraźną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wskazanych w art. 9 ust. 1 RODO (art. 9 ust. 2 lit.a) RODO),

4) wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

1) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

2) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanegow pkt. 4 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan:

1) prawo dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO,

2) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,

3) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO,

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21. RODO,

6) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO.

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i art. 9 ust. 2 lit. a) tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan że przetwarzanie danych jest niezgodne z przepisami RODO.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:

1) wymogiem ustawowym, W takim przypadku jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania, a ewentualne ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

2) wymogiem umownym, w przypadku, kiedy tak stanowią zapisy umowy. W takim przypadku jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania, a ewentualne ich niepodanie będzie skutkowało w szczególności problemami z prawidłowym wykonaniem umowy lub niewykonaniem umowy,

3) warunkiem zawarcia umowy, w przypadku, kiedy celem, w jakim Pani/Pan je podaje, jest zawarcie umowy. W takim przypadku jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania, a ewentualne ich niepodanie będzie skutkowało nie zawarciem umowy.

4) dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody.

 1. Pani/Pana dane nie są przez administratora wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu.

 Administrator Danych Osobowych

 Aneta Świątkiewicz